Työsuhdeasioissa auttaa HELP ry


Help ry on Kirkonalat ry:n jäsenjärjestö. Help suosittelee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle liittymistä Kirkonalat ry:hyn. Yhdistyspohjaisissa Suomen helluntaiseurakunnissa noudatetaan kristillisten järjestöjen työehtosopimusta:

http://www.kirkonalat.fi/wp-content/uploads/KJTES-2017.pdf

Työsopimusmalli löytyy KJtes sivulta 46.

KIRKON ALAT RY:N JA PALTA RY:N SUOSITUS VAPAAKRISTILLISILLE YHTEISÖILLE:

http://www.kirkonalat.fi/jasenille/edunvalvonta/kristilliset-jarjestot/kirkon-alat-ryn-palta-ryn-suositus-vapaakristillisille-yhteisoille/

HELP-posti: Miten kilpailukyky sopimusta sovelletaan hengellistä työtä tekevien osalta

Yhdistyspohjaiset helluntaiseurakunnat noudattavat yleissitovaa Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Kirkon Alat ja Palta ovat sopineet kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta työaikaan 1.2.2017 alkaen. Normaali työajassa olevien henkilöiden osalta 24 tunnin työajan lisäys vuodelle 2017 kannattaa tarkistaa liittojen tai Help ry sivuilta. http://www.helpry.fi
Hengellistä työtä tekevät, kuten pastorit ja evankelistat eivät ole työaikalain piirissä. Koska ei ole työaikaa, ei myöskään kilpailukykysopimuksen määräämää työajan pidennystä voi laskea tuntipohjaisesti, eikä työajasta pidetä työajanseurantaa. Hengellisen työntekijät pitävät kyllä kirjaa vapaapäivistä, ja ne pitää tarvittaessa pystyä todentamaan. Hengellisen työn tekijöille työajan pidennys toteutetaan työpäivinä. Tämä tarkoittaa kolmea (3) työpäivää lisää vuoden 2017 aikana. Suositeltavaa on toteuttaa työpäivien pidennys esimerkiksi työaikapankilla, jossa vuoden alussa on miinus 3 päivää. Todennäköisesti vuoden aikana suunnitelluille vapaapäiville tulee hautajaisia, häitä tai jotain muita tapahtumia, joista ei voi kieltäytyä. Tällöin työaikapankki täyttyy vuoden aikana. Työajan pidennyksen voi toteuttaa myös koulutuksena tai muuna työkykyä ylläpitävänä toimintona.

Lisätietoa sivun alareunasta

Työsopimukseen liittyvät velvoitteet

Seurakunnan tulee huolehtia, että:
- Työntekijä on asianmukaisesti vakuutettu.
- Työterveyssopimukset ovat kunnossa.
- Työsuojeluasiat on huomioitu.
- Työkykyä ylläpitävä suunnitelma on tehty.
- Työantaja maksut on hoidettu lain vaatimalla tavalla.
- Työnantaja noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

Työsuhdetta solmittaessa on hyvä huomioida seuraavat asiat:
- Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena.
- Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen kestosta. Normaalisti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Ilman työsopimuslain määrittelemää perustetta työsopimusta ei voi tehdä määräaikaiseksi. (Katso. Työsopimuksen muoto ja kesto sivun alareunasta)
- Työsopimuksessa tulee ilmetä tehtävänimike ja siihen pohjautuvat palkanmaksuperusteet. (Katso. Kristillisten järjestöjen työehtosopimus)
- Kristillisten järjestöjen työehtosopimus määrittelee lomat ja työ- ja vapaa-aika määräykset.
- Kannattaa sopia osallistuminen helluntaiherätyksen yhteisten asioiden hoitoon.
- Kannattaa sopia osallistuminen yhteisiin neuvottelupäiviin ja niistä aiheutuvien kulujen korvaaminen.
- Kannattaa sopia osallistuminen julistajien jatkokoulutukseen.
- Kannattaa sopia työntekijän mahdollisuudesta osallistua työnohjaukseen työnantajan kustantamana.
- Kannattaa sopia osallistuminen ns. kilpailevaan toimintaan.
- Kannattaa sopia osallistuminen toisen työnantajan palvelukseen.


Työsopimuksen muoto ja kesto
Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.
Työsopimuslaki 3 § (21.12.2010/1224)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Kristillisten järjestöjen työajan pidennys

Kilpailukykysopimuksen mukainen uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Työehtosopimukseen ei tehdä palkkoja tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.
Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennys koskee kaikkia työehtosopimuksen työaikamuotoja. Vuosittainen työajan pidennys tulee voimaan 1.2.2017, kuitenkin niin, että jo vuonna 2017 työajan pidennyksen määrä on 24 tuntia.
24 tunnin vuosittainen työajan pidentäminen on tarkoitus toteuttaa pidentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa siten, että työaikalaissa tarkoitettua ylityötä ei muodostu. Työajan pidennysajalta ei makseta mahdollisia lisätyö-, ylityö-, sunnuntaityö- tai muita korvauksia eikä mahdollisia muitakaan vastaavia lisiä.
Työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti kullakin työpaikalla. Työajan pidennys on toteutettava niin, että vuorokautinen työaika ei ylitä 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 40 tuntia.
Keskimääräisessä työajassa työajan pidennys on toteutettava niin, että viikoittainen työaika ei saa ylittää 48 tuntia eikä vuorokautinen säännöllinen työaika 10 tuntia ja työajan on tasoituttava 6 viikon pituisena ajanjaksona keskimäärin enintään 40 tuntiin.
Osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa. Pidentämisellä ei ole sovittu työnantajan lisätyöntarjoamisvelvollisuudesta.
Tuntipalkkaisten työajan pidennys on enintään 2 tuntia kuukaudessa.
Työajan pidentäminen koskee myös niitä työntekijöitä, jotka eivät ole työaikalain soveltamisen piirissä. Työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus.
Mikäli paikallisesti sovitaan, että työtä tehdään arkipyhänä, arkipyhäviikon lauantaina tai TES 15 §:ssä mainittuna vapaapäivänä, työntekijälle ei makseta sunnuntaityökorotuksia eikä kyseinen arkipyhä lyhennä viikon tai jakson säännöllistä työaikaa.
Jos paikallista sopimusta ei tehdä, 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys toteutetaan pidentämällä vuorokautista säännöllistä työaikaa yhdellä tunnilla 24:nä päivänä vuodessa työnantajan määrääminä ajankohtina. Työajan on tällöin tasoituttava keskimäärin enintään 40 tuntiin enintään 6 viikon ajanjaksolla.